زنستان شماره ۴ منتشر شد.
پرونده اين شماره از زنستان به مسايل کارگرهای زن می پردازد.

فعلا خواندن اين مصاحبه را بهتان پيشنهاد می کنم تا بعد:
راه ميان بری وجود ندارد : مصاحبه با مريم حاج محسن - از فعالان حوزه کارگری و زنان

  
نویسنده : مريم ميرزا ; ساعت ٩:۱۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥