شايد زن بودن يعنی اينکه وقتی به حد مرگ عصبی هستی باز هم فکر غذا باشی. فکر چيزی که ديگری را سير کند. 
 

  
نویسنده : مريم ميرزا ; ساعت ۱:٢۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ اسفند ،۱۳۸٤