پس نوشت:

 << زن امروز واقع گرايی پيشين را رها کرده است. آگاهی عينی را نمی پذيرد. با عزم راسخ واقعيت موجود در ورای ماده، آنچه را که مهم و حقيقت غايی است می جويد و در اين جستار مرد را بيگانه ای می يابد که از سر عمد خود را به نادانی زده و از روی قصد به بی خيالی روی آورده است. >>*
ـ برملی جانسون،۱۹۲۰

* من اضافه می کنم که اگر مقصود نويسنده اين نبوده ولی مسلما مقصود من جنس زن و مرد نيست. اين موضوع به خصوص در مورد کلمه ی مرد صدق می کنه که منظور من زنانه و مردانه است. تفکر مردانه چه صاحبش مرد باشه چه زن تفکريه که در برابر برابری طلبی جنسيتی، نژادی، طبقه ای و قومی با جزميت برخورد می کنه.

/ 0 نظر / 4 بازدید