...

(۱)
از دو دنيا دورم
مطمئن نيستم
چيزی وجود داشته باشد
در تونل سياه

(۲)
لحظه بعد
فراموش کرده بوديم
سکوت و تامل بهار را
تا پايان زمستان

/ 0 نظر / 2 بازدید