زنستان شماره ۴ منتشر شد.
پرونده اين شماره از زنستان به مسايل کارگرهای زن می پردازد.

فعلا خواندن اين مصاحبه را بهتان پيشنهاد می کنم تا بعد:
راه ميان بری وجود ندارد : مصاحبه با مريم حاج محسن - از فعالان حوزه کارگری و زنان

/ 0 نظر / 12 بازدید