...

هر دفعه که می ريم و بر می گرديم بيشترين دغدغه ام زنده موندن ماهی قرمزهاست . حتی اگه اين رفتن و برگشتن چيزی حدود يه روز و نيم باشه. الآن هم تا رسيديم رفتم سر تنگ هاشون. جست و خيزشون رو که ديدم انگار يه خبر خوب گرفته باشم خوشی خزيد زير پوستم. البته ديروز صبح که مامان داشت آبشون رو عوض می کرد گفت ديگه مث اول عيد جون ندارن. عيد هم تموم شد... 

/ 0 نظر / 8 بازدید