فائزه نوشته زير باران بايد با زن خوابيد. بعد از مدت ها اين جمله به دلم نشست. مث عشق. عشقی بعد از مدت ها...

/ 0 نظر / 3 بازدید