بی ربط

دارم کم کم به اين نتيجه می رسم که اون حرف مزخرف قديمی ها که می گفتن طرف لقمه حلال نخورده و تبعات رفتاری اش رو هم در همين راستا می ذاشتن تقصير لقمه حروم، درسته!

 

/ 0 نظر / 2 بازدید