ديشب داشتم از خستگی می مردم. کامپيوتر رو روشن کردم که آن لاين شم ولی غش کردم و خوابم برد. بعد از فيلتر شدن تريبون فمينيستی عزيز، با برو بچس مرکز فرهنگی اولين نشريه الکترونيکی زنان يعنی زنستان رو برديم بالا....  
+ صفحه زنان و روزنامه نگاران آنها، چالش جنسيت و سنت

 

/ 0 نظر / 7 بازدید