شنيده ها حاکی است که...

کتاب های چاپ شده در مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوری که در زيرزمين مرکز بوده اند ، مثل نتايج تحقيقات، مجموعه سخنرانی ها ی فعالان حوزه زنان و... اين روزها دسته دسته از در مرکزی که ديگر نامش به مرکز امور زنان و خانواده تغيير يافته، خارج می شوند، با وانت به باغ رياست جمهوری در زنجان انتقال می يابند و در آنجا خمير می شوند.

+ به جای خانم سلطان خواه مريم خزعلی ( دختر آقای خزعلی ) را برای رياست مرکز معرفی کرده بودند که شوهرشان اجازه نداده است اين پست را بپذيرند .  

کسی چيز ديگه ای نشنيده؟

/ 0 نظر / 5 بازدید