حرفی نمی زنيم
هنوز عاشقم هستی
سرم را بلند می کنم
جهان پشت چشمی نازک می کند
برف ها را از روی شانه هايم می ريزم
زمستان است

/ 0 نظر / 2 بازدید