يک خبر و اينهمه خبرنگار مشتاق

 

 باز هم اشتباه. اشتباه در تخمين واقعيت. مث وقت هايی که فکر می کنم سه سوته يه کاری تمومه و می بينم اشتباه تخمين زده بودم. مثل وقتی بم داغون شد و ابتدا که خبر رو از پشت تلفن شنيدم اشتباه تخمين زدم و بعد که واقعيت کم کم از توی خبرها سرش رو کشيد بيرون افسرده شدم. مث امروز که ابتدا توی دفتر مجله خانوم شرکت موضوع رو از حسن سربخشيان شنيد و گفت، من دوباره دچار اشتباه در تخمين شدم و حالا دوباره افسرده ام. کاش کاش کاش همه چيز مثل تخمين های من کمتر فجيع بود. 
 خبر اين بار مرگ بود.
.
.
.

/ 0 نظر / 6 بازدید