...

 نا اميدی، صبح ها که می خوام بيدار شم بيشتر گردنم رو فشار می ده. توان مضاعفی بايد خرج کنم برای پا شدن. امروز يه زنگ و يه صدا روی پيغام گير نا اميدی ام رو تاروند. برای مدت کمی. مثل قرص های مسکن.

/ 0 نظر / 4 بازدید